Η Δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας BIOMHXANIA ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. GEROLIVE),  αναφορικά με την Ασφάλεια των τροφίμων καθορίζεται από την επιθυμία ασφαλούς επεξεργασίας, συσκευασίας και τυποποίησης βρώσιμων ελιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών, την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη τεχνογνωσία και τις δυνατότητες ποιοτικού ελέγχου.

Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της εταιρείας έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την αυστηρή εφαρμογή και λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018 σε όλα τα στάδια της παραγωγικής της διαδικασίας καθώς και στη συνεχή βελτίωση του εν λόγω Συστήματος.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Διοίκηση δεσμεύεται να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

 • Ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων για την ασφάλεια τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων καθώς και των αμοιβαία συμφωνημένων με τον πελάτη απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφίμων αλλά και όπως και την κατά περίπτωση χρήση μη γενετικά τροποποιημένων α υλών για την παραγωγή των προϊόντων της.
 • Συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των προϊόντων.
 • Εγκατάσταση και εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών και μέτρων ελέγχου για τον αποτελεσματικό έλεγχο των κινδύνων.
 • Συνεχή επαλήθευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητάς των διαδικασιών και των μέτρων ελέγχου και την επικαιροποίησή τους.
 • Διάθεση των απαραίτητων υλικών πόρων.
 • Επιλογή ικανού προσωπικού, διασφάλιση επαγγελματικής επάρκειας και παροχή αναγκαίας εκπαίδευσης αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Διαθέσιμη επαρκή πληροφόρηση και αποτελεσματική επικοινωνία.
 • Συστηματική διεξαγωγή ελέγχων επιβεβαίωσης και επικύρωσης του Συστήματος.
 • Διαχείριση της Ασφάλειας των τροφίμων σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.
 • Επιτυχούς αντιμετώπισης των θεμάτων εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.
 • Συνεχή βελτίωση των επιδόσεων των διαδικασιών του συστήματος αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων βάσει μετρήσιμων δεικτών και στόχων.

 

Η εταιρεία BIOMHXANIA ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  δίνει έμφαση στην πρόληψη κάθε αστοχίας (ποιοτικής ή/και ασφάλειας) και η εσωτερική λειτουργία της εταιρείας έχει οργανωθεί με βάση τον αποτελεσματικό προγραμματισμό και τον έλεγχο όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που επιδρούν στην ικανοποίηση των πελατών της, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό και την άμεση υπέρβαση τυχόν δυσλειτουργιών. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε εντοπισμένο πρόβλημα λειτουργίας αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία συνεχούς βελτίωσης.

Αναγνωρίζοντας τα στελέχη της ως το πλέον πολύτιμο κεφάλαιο για την εταιρεία, η διοίκηση της BIOMHXANIA ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΕΝΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μεριμνά για την δημιουργία συνθηκών εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών όλων των ιεραρχικών βαθμίδων και επιμέρους τμημάτων της εταιρείας, ενισχύοντας συνεχώς το πνεύμα ομαδικής εργασίας μεταξύ τους.

 

Τέλος, η εταιρεία αντιμετωπίζει όλους τους προμηθευτές, τους συνεργάτες της και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ως αναπόσπαστο τμήμα του ευρύτερου δυναμικού της, προσφέροντας κάθε αρωγή για την εξασφάλιση σχέσεων μακρόχρονης και αμοιβαία επικερδούς συνεργασίας.

 

Ημερομηνία: 01.11.2020